دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، مهر 1399، صفحه 9-265 
بررسی کارکردهای ابیات در اسرارالتوحید

صفحه 27-46

زهره انصاری مقدم؛ رضا اشرف زاده؛ سید مجید تقوی بهبهانی


بررسی اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی در شعر معاصر

صفحه 85-104

احمد رحیم خانلی؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی


عدالت و هیبت ممدوح در ذهنیت فرخی، عنصری و منوچهری

صفحه 105-122

مرتضی عباسپور؛ داریوش کاظمی؛ مریم شایگان


شخصیّت ویس با نگاه به نظریۀ عقدۀ حقارت آلفرد آدلر

صفحه 123-140

طیبه عبداله زاده؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی؛ انسیه صادقی


مقایسه نظریه آیندۀ متعالی با مرگ‌اندیشی خیام

صفحه 227-244

زهره ملاکی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی


کارکردهای شعری و عاطفی در زبان غنایی عبهرالعاشقین

صفحه 245-265

مریم میرزایی مقدم؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری