دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-188 
1. مکر و نیرنگ در عاشقانه‌‌های حماسه‌های ملی ایران

صفحه 7-24

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


3. کاربرد استعارۀ مفهومی در قصاید ناصرخسرو

صفحه 41-62

محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد حکیمی فر


9. "نیم‌مستی" در خمریات عراقی

صفحه 153-172

لیلا گلوی؛ احمدرضا کیخای فرزانه