دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، آذر 1394، صفحه 7-188 
صدق و کذبِ عاطفه، در مرثیه‌های متنبی

صفحه 45-60

رضا رضایی؛ محمد شیخ؛ فراست عسکری


ابن نباته مصری و رویکرد نوستالژیک

صفحه 133-152

سید مهدی مسبوق؛ مدینه کریمی بروجنی


بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ

صفحه 183-202

اسحاق میربلوچزهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ