دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، مهر 1398، صفحه 9-280 
شگردهای هنری کتاب «نیستان» ادیب قاسمی‌‌کرمانی

صفحه 65-96

محمّدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمّد بارانی