دوره و شماره: دوره 17، شماره 32، خرداد 1398 
نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی

صفحه 9-32

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامۀ اقبال لاهوری

صفحه 177-196

اعظم گله داری؛ سیدجعفر حمیدی؛ شمس الحاجیه اردلانی