دوره و شماره: دوره 19، شماره 36، فروردین 1400، صفحه 9-278 
عوامل خلق شعردر نظریه ادبی نظامی گنجوی

صفحه 29-54

مهدی اخروی؛ مرادعلی واعظی؛ سیدمهدی رحیمی


مقایسة ساختاری عاشقانه‌های زرین‌قبانامه و شاهنامه

صفحه 55-76

علی رضا باقری؛ محمود حسن آبادی؛ محمد علی محمودی


بررسی انسجامِ آواییِ «الفراق» سروده متنبی

صفحه 157-176

روح الله صیادی نژاد؛ زهرا وکیلی؛ نسرین جعفری؛ محمد حسین فاضلی


کارکرد نمادین اسطوره در شعر یوسف الخال

صفحه 177-192

منصوره عسکر پور؛ سیده اکرم رخشنده نیا؛ هادی شعبانی چافجیری


بررسی سلوک عرفانی در مثنوی مولوی و مثنوی های سلطان‌ولد

صفحه 257-278

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت؛ محمدکاظم کهدویی